Zapytaj o ofertę

Kontakt email, www
ul. Leśna 124 zobacz inne firmy z Leśna
27-400 Bodzechów , woj. Świętokrzyskie

Rzeczoznawca

Specjalizacje:

  • Rzeczoznawca

O nas

1. Wycena nieruchomości gruntowych :·    działek gruntu,·    działek rolnych,·    działek leśnych,2. Wycena nieruchomości lokalowych :·    lokali mieszkalnych,·    lokali użytkowych (garażowych, usługowych,handlowych),3. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych :·   budynków mieszkalnych jednorodzinnych,·   budynków : biurowych, handlowych, usługowych,magazynowych,·   kamienic,·   budynków użyteczności publicznej : szkół, sądów,·   stacji benzynowych,4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych : ·  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalumieszkalnego, ·  służebności gruntowych,·   służebności przesyłu, 5. Mapy dla różnych potrzeb :·    mapy sytuacyjno-wysokościowe do celówprojektowych:       -w formie cyfrowej w programach CAD iinnych,       -w formie analogowej,·    mapy zasadnicze,·    mapy ewidencji gruntów i budynków,·    mapy jednostkowe,·    mapy do regulacji stanów prawnych (podzasiedzenia), 6. Ustalenia granic nieruchomości gruntowych wraz z badaniem ichstanu prawnego :·    wznowienia granic nieruchomości gruntowych,·    podziały nieruchomości,·    badanie Ksiąg Wieczystych dla różnego rodzajunieruchomości,·    odpisy z Ksiąg Wieczystych,·    wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów ibudynków,7. Pomiary inwestorskie :·    tyczenie budynków mieszkalnych,jednorodzinnych,·    tyczenie przebiegu urządzeń infrastrukturytechnicznej,·    tyczenie boisk sportowych pod projekt Orlik2012,·    zakładanie reperów roboczych i niwelacjęterenu,8. Inwentaryzacje powykonawcze :·    inwentaryzacje budynków wraz z przyłączami,·    inwentaryzacje sieci wodociągowych,kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,·    inwentaryzacje przyłączy teletechnicznych,wodociągowych, energetycznych,9. Dodatkowe prace geodezyjno – kartograficzne :·    skanowanie i kalibracja różnego rodzajumap,·    wektoryzacja obrazów rastrowych,·    plotowanie plików zapisanych w formatach : dwg,dgn, dxf, Dokumenty niezbędne do wyceny : Dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego:numer księgi wieczystej(lub aktualny odpisz księgi wieczystej),dokument potwierdzającytytuł prawny donieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży,postanowienie sądu o spadku),zaświadczenie zespółdzielni oprzysługującym prawie do lokalu (dla spółdzielczegowłasnościowegoprawa do lokalu),dokumentacjainwentaryzacyjna stanowiąca opowierzchni lokalu,umowa najmu w przypadku gdylokal jestprzedmiotem najmu. Dla budynków i gruntów:numer księgi wieczystej(lub aktualny odpisz księgi wieczystej),wypis z rejestru gruntów,kopia mapy ewidencjigruntów,dokument potwierdzającytytuł prawny donieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży,postanowienie sądu o spadku),dokumenty technicznebudynku, obejmująceprojekt architektoniczno-budowlany, pozwolenie nabudowę,pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli zostały wydane),aktualny wypis zmiejscowego planuzagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkachzabudowy izagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego