Dex Lex Spółka Cywilna

Kontakt email, www
Piłsudskiego 75
10-449 Olsztyn , woj. Warmińsko-Mazurskie

Wypadki

Specjalizacje:

  • Wypadki

O nas

KOMU POMAGAMY ?DEX-LEX dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku iwynikłych w związku ze zdarzeniem, czyli równolegle z roszczenia ztytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconegodochodu, zmian zwyczajów żywieniowych, przekwalifikowaniazawodowego, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazduitp.Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, aleDEX-LEX zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC,w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadkiprzy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkódrzeczowych.DEX-LEX Kancelaria Odszkodowawcza pomaga w dochodzeniu roszczeń zzakresu:SZKÓD OSOBOWYCH:Dotyczy urazów, obrażeń ciała, cierpień psychicznych powstałych naskutek zdarzeń takich jak :WYPADKI KOMUNIKACYJNEJesteś poszkodowany w wyniku wypadku lub stłuczki? Doznałeś obrażeńciała jako pasażer, kierowca, pieszy lub rowerzysta? Zapewniamyprofesjonalną pomoc wuzyskaniu odszkodowania ofiarom wypadków drogowych nawet jeślisprawca nie miał OC.WYPADKI PRZY PRACYUległeś wypadkowi w pracy (np. w wyniku niesprawnej maszyny lubupadku z rusztowania)? Poza świadczeniem z ZUS możesz ubiegać sięrównież o odszkodowanieod Pracodawcy lub jego UbezpieczycielaWYPADKI W GOSPODARSTWACHROLNYCHZostałeś poszkodowany w trakcie prac na roli lub na tereniegospodarstwa rolnego doszło do wypadku z twoim udziałem. Możemypomóc wuzyskaniu przysługujących odszkodowań i świadczeń, które Ci sięnależą w takiej sytuacjiINNE WYPADKIodszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązkówi działań przez osoby trzecie. Dotyczy wypadków takich jak:poślizgnięcia na oblodzonejnawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutekniesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz wtrakcie imprez masowych. Jedną z ważniejszych zasad tutaj jestniezwłocznezabezpieczenie dowodów – świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowiterenu, Policji, itd. – zadośćuczynienie skutkom nieszczęśliwegowypadku lub poważnej choroby– jeżeli osoba poszkodowana ma własną polisę NNW lub ubezpieczeniekredytu,WYPADKI ZA GRANICĄpomoc w uzyskaniu odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkachza granicą naszego państwa występujemy bezpośrednio przeciwkozagranicznymtowarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwośćżądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapieprzedsądowym. W takich przypadkach nasze wynagrodzenie w całościlub częścibędzie pokryte przez ubezpieczyciela. Postępowania te wymagają odnas znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, atakże danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego. Osobomposzkodowanymw wypadkach za granicą poza zapewniamy pełną pomoc prawną irzetelną obsługę ich sprawy.BŁĘDY MEDYCZNESZKÓD RZECZOWYCH I MAJĄTKOWYCHW przypadku szkód w wyniku, których ostało uszkodzone nasze mienie,osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia sporządzoneprzez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające naich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawyuszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkodymajątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te sąnajczęściej zaniżone i krzywdzące dla poszkodowanych.DEX-LEX pomaga w przypadkach:problemów z ustaleniem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę –szkody z odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo,zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych(wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejscaniebezpieczne),zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użyciaczęści alternatywnych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacjiszkody z polisy OC,zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie fakturźródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu, kosztówprzygotowania do oględzin,rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu,ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niżwartość pojazduW przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami osobowymi,rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:pełną obsługę prawnąpełne obsługę specjalistów z zakresu odszkodowań i ubezpieczeńpomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,pomoc rzeczoznawców przy weryfikacji stanowiska towarzystwaubezpieczeń,ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wycenynieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanychna listy biegłych sądowych,wszechstronną analizę treści umowy ubezpieczenia,zwrot poniesionych kosztów naprawy,zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodówpomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali,dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądówocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listachbiegłych sądowychdoradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badaniai wizyty u innych specjalistówweryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystwubezpieczeniowychzadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpieńfizycznych i psychicznychzwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiejklasy lekarzy specjalistówzwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnegowyrównanie utraconego dochodukoszty opieki osób trzecichzwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywianiazwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak równieżodwiedzin osób bliskichw przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratędochodóww przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatkówDlaczego My ?W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach w ścisłym z nimikontakcie oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakłademubezpieczeniowym w celuwypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowejoraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ NAJLEPSZYCH WYSPECJALIZOWANYCHPRAWNIKÓWODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE Z MOŻLIWYCHWarto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponująśrednio 400 – 1000 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądyprzyznają nawet 1800 – 2600 zł.Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie w czasie prowadzeniatrudnych i różnorodnych spraw oraz ponad 5 tysięcy przeprowadzonychspraw, sprawiają, że jak nikt innywiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi iich przedstawicielami.GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW ORAZSPECJALISTÓW Z ZAKRESU ODSZKDOWAŃ I UBEZPIECZEŃPOSIADAMY WYKWALIFIKOWANYCH I KOPETENTNYCH DORADCÓWNaszym zadaniem dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dlaposzkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.DEX-LEX jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce ściślewspółpracujących z jedna z najlepszych Kancelarii Prawniczych,która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego wpostępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwoszansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń,jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie byłasatysfakcjonująca.W stosunku do Naszych Klientów stosujemy zasadę NO WIN, NOFEEZgodnie z przyświecającą nam zasadą „no win, no fee” *(nie mawygranej, nie ma wynagrodzenia) pobieramy ustaloną prowizjęwyłącznie po uzyskaniu przez nas należnego i zadawalającegoodszkodowania.Wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawyi jest każdorazowo indywidualnie ustalana. Ponieważ naszewynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, dokładamy wszelkichstarań, by była onamożliwie najwyższa.